What if I fall? 
  - Oh, but my darling ... what if you fly?"
                                                      Ukjent 

Klikk her for å redigere undertittelGestaltterapien ble grunnlagt på 1950/60 tallet i USA. 

Gestalt betyr figur, form eller helhet; og en gestalt er mer enn summen av alle delene som danner den. Helheten oppstår først og fremst i kraft av relasjonen mellom delene. 


I Norge begynte Norsk Gestaltinstitutt å utdanne gestaltterapeuter i 1986, og fikk etterhvert høgskolestatus. I gestalt tenker man at mennesket er skapt til å fungere i samspill med sine omgivelser og at det er i det samspillet vi kan undersøke og gripe inn. Daniel Stern sa at det er i relasjon all utvikling skjer. 

I gestalt snakker man ikke om et problem, men heller om et fenomen som skjer i feltet mellom meg og mine omgivelser. 

Terapi betyr endring, og endring skjer i relasjon til noe eller noen. I dialogen skaper vi noe nytt.


Gestaltterapeuten hjelper sin klient til en positiv utvikling; ikke ved å gi råd, men ved å hjelpe klienten til selv å bli oppmerksom på sammenhengen mellom klienten og den relasjonen/situasjonen klienten befinner seg i. Denne oppmerksomheten kaller man i gestalt for innsikt, og ved hjelp av innsikt kan mennesket foreta bevisste valg. Terapeuten hjelper klienten til å komme frem til egne valg, men tar ikke valg for klienten. 


I gestaltterapien ser man på mennesket som et dynamisk vesen som er ansvarlig for sitt liv, sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. En bevisstgjøring av dette skapes i terapien gjennom samtale, eksperimenter, rollespill og øvelser. 

Psykolog Carl Gustav Jung sa: 

”I am not what happened to me, I am what I choose to become.”


Erkjennelsen om seg selv skjer i feltet der klienten og terapeuten møtes i et jeg – du forhold hvor terapeuten er villig til bruke seg selv i møte med klienten. Der hvor klient og terapeut møtes i en subjekt – subjekt relasjon kan de aktivt utforske hva som skjer i møtet mellom dem. 

Filosof Martin Buber sa at: 

” Når jeg uttrykker, sanser, kjenner og erfarer det som er sant for meg, og du uttrykker, sanser, kjenner og erfarer det som er sant for deg - da skjer det endring!”